contirlogo200

Kompanigatan 5

Box 3085, 550 03 Jönköping

Tel: 036-18 56 56

 

 

 

 

 

Villkor & Leveransbestämmelser

 

Villkor m.m.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto, om inget annat är överenskommet Leveransvillkor: Fritt Jönköping

Rätt till 10 % över- eller underleverans

Lagstadgad varuskatt tillkommer.

Momsregistreringsnummer SE556284723501

 

Leveransbestämmelser

Dessa leveransbestämmelser är, såvida inte annat skriftligen avtalats, tillämpliga och anses accepterade av köparen vid köp av Contir AB:s produkter.

 

Reklamation

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom nedan angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation).

 

Fel som märkts eller borde ha märkts när varan emottogs av köparen eller av denne anvisad mottagare skall reklameras inom en vecka därefter och - i förekommande fall - innan varan bearbetas. I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan.

 

Reklameras inte inom fyra månader från varans emottagande, förloras rätten att åberopa felet.

 

Säljarens Ansvar

Säljarens ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till högst 10 % av köpesumman.

 

Säljaren är dock inte ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom säljarens dröjsmål om dröjsmålet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll, som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

 

Säljaren är inte heller ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom att varan är felaktig om det har förelegat ett sådant hinder som avses i andra stycket för att avlämna felfri vara.

 

För skada genom indirekt förlust är säljaren ersättningsskyldig endast om skadan visas ha sin grund i grov vårdslöshet på säljarens sida.

 

Original

Kunden ansvarar helt för att insända original är riktiga. Vid förvanskning av original som sänts digitalt, fråntar sig säljaren ansvaret för detsamma.